Voorwaarden

HR Customs

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van HR Customs

 

versie 1.0 (oktober 2018) gevestigd te Wieringerwaard

 

Index:

Hoofdstuk 1: Definities

 

Hoofdstuk 2: Algemeen

  1. Toepasselijkheid

  2. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

  3. Prijzen en prijswijziging

  4. Uitvoering / Levering van de overeenkomst en termijnen

  5. Wijzigingen en meerwerk

  6. Facturatie en betalingsvoorwaarden

  7. Contractsduur

  8. Eigendomsvoorbehoud

  9. Rechten van intellectuele eigendom en eigendom van tekeningen, modellen e.d. 

10. Tekortkoming en verzuim

11. Reclame

12. Garantie

13. Vrijwaring

14. Aansprakelijkheid

15. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

 

Hoofdstuk 3: Bijzondere Bepalingen

16. Onderhoudscontracten

17. Buitengebruikstelling

18. Huurovereenkomsten

 

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

19. Vervanging nietige bepalingen en wijziging van  bepalingen

20. Toepasselijk recht en geschillen

 

 HOOFDSTUK 1 – DEFINITIES 

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Opdrachtnemer:

De partij die in haar offerte of overeenkomst naar deze Algemene Voorwaarden verwijst, te weten  HR Customs, verder in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer of HR Customs  

 

Opdrachtgever : 

De wederpartij aan wie HR Customs een offerte doet of met wie HR Customs een overeenkomst tot levering van producten en of diensten heeft gesloten, waaronder mede begrepen een onderhoudscontract, verder in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever.

 

Producten en diensten: 

Apparatuur, hardware, documentatie, adviezen, kantoor- en bedrijfsinstallaties alsmede alle andere werkzaamheden zoals service- en onderhoudswerkzaamheden welke HR Customs levert/ verricht. 

 

Onderhoudscontract:

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en HR Customs betreffende periodiek preventief en correctief onderhoud binnen de overeengekomen responsetijd van door HR Customs voor onderhoud geaccepteerde machines en eenheden zoals in de overeenkomst nader gespecificeerd, waarbij wordt verstaan onder: 

–      preventief onderhoud: het inspecteren alsmede het afstellen, dit naar inzicht van HR Customs zo veel mogelijk in overeenstemming met de voorschriften van fabrikant van de apparatuur, alsmede het aanbrengen van de door HR Customs noodzakelijk geachte verbeteringen aan de apparatuur;

–      correctief onderhoud: het bij de Opdrachtgever door HR Customs opheffen van storingen, inclusief het vervangen van defecte onderdelen, welke bij normaal gebruik van de apparatuur volgens haar bestemming en in het algemeen door eigen gebreken aan de apparatuur zijn ontstaan;

–      responsetijd: de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van de melding van de storing door de Opdrachtgever aan HR Customs en het tijdstip waarop HR Customs haar werkzaamheden aanvangt. 

 

HOOFDSTUK 2 – ALGEMEEN 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

 

1.1 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en leveringen van diensten van HR Customs, op alle  overeenkomsten die HR Customs sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 

 

1.2      
 De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever binden HR Customs niet en gelden als door 
 HR Customs verworpen, tenzij deze door HR Customs uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door HR Customs van documenten van de Opdrachtgever waarin Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden vermeld of van toepassing worden verklaard, gelden niet als zodanige uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding. Opdrachtgever verplicht zich jegens HR Customs geen beroep te doen op haar Algemene Voorwaarden.

 

1.3            

Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht

 

1.4          

De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HR Customs

voor de uitvoering waarvan door HR Customs derden dienen te worden betrokken.

 

1.5

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

 

 

 

Artikel 2 /u2013 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 

 

2.1 

Alle aanbiedingen van HR Customs, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. 

De aanbiedingen zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders is vermeld in de aanbieding. 

 

2.2

Alle aanbiedingen van HR Customs zijn vrijblijvend. Ook als in de offerte een geldigheidstermijn is opgenomen, behoudt HR Customs zich uitdrukkelijk het recht voor om na de verzending door de aanbieding te herroepen.

 

2.3 

Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door HR Customs onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij anders vermeld. Buiten de normale uren geldt een ander tarief dat schriftelijk tussen HR Customs en Opdrachtgever overeengekomen dient te worden. 

 

2.4

De overeenkomst komt tot stand doordat: 

a. de door Opdrachtgever   ondertekende offerte/order, waarin het gehele aanbod inclusief de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden, door HR Customs is ontvangen, tenzij HR Customs terstond na ontvangst van de schriftelijke acceptatie te kennen geeft geen overeenkomst te zullen sluiten. De order dient op verzoek van HR Customs vergezeld te gaan van een geldig uittreksel uit het Handelsregister en een geldige legitimatie, en zo nodig volmacht van Opdrachtgever, waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de order tekeningbevoegd is.

b. HR Customs de binnengekomen ondertekende offerte/order controleert en accepteert door een orderbevestiging op te stellen. De overeenkomst wordt bevestigd op het moment van ondertekening van het contract/ order door HR Customs, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door HR Customs.  

 

2.5

Opdrachtgever verplicht zich voor of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst HR Customs volledig te informeren betreffende alle feiten en omstandigheden die voor HR Customs van belang (kunnen) zijn bij het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en staat jegens HR Customs in voor de volledigheid en juistheid daarvan.

 

2.6

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

Artikel 3 /u2013 Prijzen en prijswijzigingen 

 

3.1 

Alle door HR Customs gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de Nederlandse of – indien van toepassing – buitenlandse overheid worden opgelegd. 

 

3.2 

De door HR Customs opgegeven koopprijzen gelden af-magazijn (waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending in magazijn van HR Customs), tenzij HR Customs het transport voor haar rekening en risico ten behoeve van de Opdrachtgever verzorgt. HR Customs is gerechtigd de reistijd tegen de bij haar geldende uurtarieven in rekening te brengen, waarbij de reistijd op minimaal /u00e9/u00e9n uur wordt gesteld. HR Customs is tevens gerechtigd de transportkosten en ter zake het transport gemaakte verzekeringskosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

3.3 

Indien is overeengekomen dat de prijs voor (een deel van) de werkzaamheden zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren/dagen, zal deze wekelijks door middel van nacalculatie worden vastgesteld. De uren/dagen administratie van HR Customs is in dat geval bindend. Het aantal gewerkte uren/dagen zal wekelijks aan de Opdrachtgever worden kenbaar gemaakt. 

 

 

 

 

 

3.4 

HR Customs heeft bij afgesloten onderhoudscontracten het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

 

3.5 

In het geval HR Customs met Opdrachtgever een kostprijs, vaste prijs of een vast uurtarief overeenkomt, behoudt zij zich het recht voor om deze kostprijs, vaste prijs of dit uurtarief te verhogen, indien:

a) deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of

regelgeving, of

b) deze verhoging haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen, onderdelen, vervoerskosten, algemene of individuele verhogingen van het salaris, assurantiepremies, invoerrechten, valutakoersen etc.. 

c) deze verhoging haar oorzaak vindt in gronden die bij het aangaan van de overeenkomst

redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen vijf dagen na het tijdstip waarop hij daarvan door HR Customs in kennis is gesteld te annuleren.

 

 

Artikel 4 – Uitvoering / Levering van de overeenkomst en termijnen 

 

4.1 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, gelden alle in de overeenkomst en deze voorwaarden vermelde leverings-, response- en uitvoeringstermijnen bij benadering en heeft HR Customs een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever tot het behalen daarvan. HR Customs neemt ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft bij een niet tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens HR Customs.

 

4.2 

De producten zullen worden geleverd op basis van de overeengekomen schriftelijke specificaties en gegevens. 

In aanvulling op paragraaf 5.4 zijn producten continue in ontwikkeling. In dit verband behoudt HR Customs zich het recht voor om de (technische) eigenschappen van de dienst en het product aan te vullen en/of te wijzigen. Specifieke afspraken hieromtrent worden nader met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegd.

 

4.3

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, vindt de levering plaats /”af magazijn/”. Dit geldt ook bij levering of aanvoer uit magazijnen en fabrieken van derden.

 

4.4 

Het risico voor de geleverde zaken gaat op de Opdrachtgever over bij levering af magazijn. 

HR Customs is bevoegd om de zaken voor rekening van Opdrachtgever tegen door HR Customs te bepalen risico/u2019s te dekken.

 

4.5 

Opdrachtgever verplicht zich tot volledige medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en staat daar jegens HR Customs voor in. Opdrachtgever zal HR Customs steeds tijdig, gevraagd en ongevraagd, alle ter zake nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen. Opdrachtgever zal HR Customs ongehinderd toegang verlenen tot de apparatuur ten behoeve van werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst en die alleen met voorafgaande toestemming van HR Customs verplaatsen of verhuizen. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij de Opdrachtgever zal deze zorg dragen voor de aanwezigheid van een ter zake kundig en bevoegd werknemer. 

De Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatieve voorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren (en indien overeengekomen diagnose op afstand uit te voeren). De Opdrachtgever zal in het kader van onderhoudscontracten, alsmede installatiewerk dat meerdere dagen beslaat ten behoeve van HR Customs binnen een redelijke afstand van plaats waar de overeenkomst dient te worden uitgevoerd opbergruimte voor documentatie, softwaremedia, onderhoudsmiddelen en reserveonderdelen alsmede een telefoontoestel voor verbindingen buiten het bedrijf van de Opdrachtgever, ter beschikking stellen.

 

 

4.6

De Opdrachtgever verklaart en staat er jegens HR Customs voor in dat hij bij het aangaan en voor de duur van de overeenkomst eigenaar is en beschikkingsbevoegd ten aanzien van de desbetreffende of daarbij betrokken apparatuur of te beschikken over toestemming van de eigenaar of beschikkingsbevoegde derde tot het aangaan en het nakomen van de overeenkomst. 

Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever bepaalde apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling of gebruik daarvan 

 

Opdrachtgever zal HR Customs vrijwaren van alle aanspraken van derden in verband met het vorenstaande 

 

4.7 

Indien is overeengekomen dat de producten/diensten in fasen zullen worden geleverd/verricht, kan HR Customs de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uitstellen, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft beoordeeld en schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtgever zal daartoe op eerste verzoek van HR Customs overgaan.

 

4.8 

HR Customs heeft het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en 
 HR Customs heeft het recht om extra kosten volgens de door haar gehanteerde gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

 

4.9

HR Customs is gerechtigd om voornoemde werkzaamheden en/of onderhoud geheel of gedeeltelijk door HR Customs gemachtigde derden te doen uitvoeren

 

 

Artikel 5 – Wijzigingen en meerwerk

 

5.1

Meerwerk kan omschreven worden als werkzaamheden en/of leveringen die niet in de oorspronkelijke overeenkomst staan vermeld, of waarvan de uitvoering buiten normale werkuren niet in de overeenkomst staat beschreven. Een schriftelijke overeenkomst hierover wordt in overleg met Opdrachtgever tegen een meerprijs afgesloten.

 

5.2

De schriftelijk en getekende overeenkomst en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden geven volledig en bij uitsluiting van eerdere of andere stukken of mededelingen de tussen partijen bereikte overeenstemming weer. 

 

5.3

Wijzigingen of meerwerk kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

 

5.4

HR Customs behoudt zich op voorhand het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de omvang of inhoud van de te verrichten werkzaamheden of het te verrichten onderhoud. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal E-TEC de Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 – Facturatie en Betalingsvoorwaarden

 

6.1

De facturatie door HR Customs wordt gestart vanaf het moment dat de in artikel 2, paragraaf 2.4  genoemde orderbevestiging door HR Customs is getekend en verzonden. 

 

 

 

6.2

Facturatie geschiedt (tenzij anders overeengekomen) als volgt: 

–      koopovereenkomsten: direct bij levering af magazijn en eventueel overeengekomen bijbehorende installatiewerk, terstond nadat het is uitgevoerd; 

–      onderhoudscontracten: bij een onderhoudscontract zonder responsetijd wordt er direct gefactureerd telkens nadat onderhoud is verricht. Bij een onderhoudscontract inclusief een responsetijd  wordt er vooraf ineens, bij aanvang van de periode, gefactureerd. 

–      niet in een onderhoudscontract verrichte werkzaamheden en geleverde goederen: terstond na uitvoering van de werkzaamheden respectievelijk na levering af magazijn;

–      huurovereenkomsten: vooraf ineens bij aanvang van de huurperiode. Bij een huurperiode van korter dan 14 (veertien) dagen is de huur bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien een door Opdrachtgever te betalen waarborgsom overeengekomen is, dient deze voor aflevering te zijn voldaan; deze zal worden terugbetaald, nadat HR Customs het gehuurde in goede staat terug heeft ontvangen en alle betalingen uit hoofde van de overeenkomst aan HR Customs volledig zijn voldaan. Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 

6.3

E-factureren: HR Customs heeft de voorkeur om offertes en facturen per mail te  verstrekken. Op het elektronische factuurbericht vermeldt HR Customs alle informatie die ook op een papieren factuur staan. Het e-mailadres of de elektronische postbus van de Opdrachtgever dient geverifieerd te worden. Onderling kunnen de partijen ook andere afspraken maken m.b.t. de verificatie van de factuur.

 

6.4 

Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld. Betaling zal plaatsvinden ineens en volledig, zonder korting, opschorting of  verrekening of beroep daarop. De opdrachtnemer is slechts tot enige verrekening bevoegd na schriftelijke toestemming van HR Customs. Opdrachtgever verplicht zich ter zake geen eigenbeslag te (doen)leggen. 

 

6.5 

Op het moment dat de in de factuur gestelde betalingstermijn is overschreden, is

Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. (en treedt hoofdstuk 1, Artikel 11 in werking)

 

 

Artikel  7 – Contractsduur  

 

7.1

Behoudens anders overeengekomen worden onderhoudsovereenkomsten aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde periode en na ommekomst daarvan telkenmale automatisch en stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij /u00e9/u00e9n der partijen de overeenkomst tegen het einde van een dergelijke periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. 

 

HR Customs zal de opzegging door Opdrachtgever schriftelijk bevestigen.

 

Behoudens anders overeengekomen worden huurovereenkomsten aangegaan voor de overeengekomen bepaalde tijd, na ommekomst waarvan deze, zonder dat opzegging vereist is, eindigen. 

Overeenkomsten die voor een bepaalde periode zijn aangegaan of verlengd, zijn tussentijds niet opzegbaar. 

 

 

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 

Alle aan de Opdrachtgever geleverde en nog te leveren zaken, betaald en onbetaald, blijven eigendom van HR Customs, totdat alle vorderingen die zij heeft of zal verkrijgen op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, inclusief rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, volledig aan HR Customs zijn voldaan. Gedurende deze periode zal Opdrachtgever als een goed huisvader voor de geleverde zaken zorgdragen.

Opdrachtgever verleent HR Customs op voorhand (stil) pandrecht op de door HR Customs geleverde goederen voor zover ter zake geen eigendomsvoorbehoud geldt of geldend gemaakt kan worden en verplicht zich op eerste verzoek van HR Customs  daaraan volledig medewerking te verlenen

 

8.2

De door HR Customs geleverde zaken, die ingevolge van artikel 8.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

8.3 

Rechten worden aan de Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de ontbindende voorwaarde dat de Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

 

8.4 

Wanneer Opdrachtgever enige verplichting jegens HR Customs, ondanks ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is HR Customs zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de geleverde zaken terug te nemen. De Opdrachtgever geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan HR Customs en door HR Customs aan te wijzen derden, om zich toegang te verschaffen tot de ruimten waarin het verrichte of geleverde zich bevindt. 

 

8.5 

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de door HR Customs aan de Opdrachtgever verhuurde apparatuur willen vestigen of doen gelden dan wel daar op beslag (willen) leggen, is Opdrachtgever verplicht HR Customs hiervan terstond op de hoogte te stellen, alsmede die derden mede te delen dat de desbetreffende zaken eigendom zijn c.q. zijn gehuurd zijn van HR Customs . 

 

8.6

Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de door HR Customs aan de Opdrachtgever verhuurde apparatuur te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan HR Customs ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is HR Customs gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens HR Customs bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

 

8.7 

Alle door HR Customs bij werkzaamheden of onderhoud te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van HR Customs, ook indien de Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door HR Customs. HR Customs kan van de Opdrachtgever ontvangen zaken/gegevens en resultaten van de verwerking onder zich houden, totdat de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft betaald. 

 

8.8

In geval HR Customs het verrichte of geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen, wordt de schadevergoeding (inclusief rente en kosten) verminderd met de executiewaarde van de teruggenomen zaken. 

 

 

Artikel 9 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendom van tekeningen, modellen e.d. 

 

 

 

9.1 

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industri/u00eble eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes) alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij HR Customs, haar toeleveranciers of haar licentiegevers. 

De Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die haar uitdrukkelijk en schriftelijk worden toegekend. Opdrachtgever is niet bevoegd een en ander aan derden in gebruik te geven. 

 

9.2 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industri/u00eble eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 

 

Artikel 10 /u2013 Tekortkoming en verzuim

 

10.1

Bij niet tijdige betaling  is  Opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom vermeerderd met de vanaf de vervaldag verschuldigde rente, met een minimum van /u20ac 250,00. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering alsnog te voldoen, is HR Customs gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden is tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder-begrepen. 
 De betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – worden eerst in mindering

gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.

 

10.2

Indien Opdrachtgever niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen jegens HR Customs voldoet en/of indien HR Customs aanwijzingen heeft omtrent verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever waardoor twijfel kan bestaan of deze zijn verplichtingen jegens HR Customs zal kunnen nakomen, is HR Customs ook na het sluiten van de overeenkomst en derhalve tussentijds, gerechtigd zekerheid te verlangen van Opdrachtgever door middel van een borgstelling, bankgarantie of waarborgsom.

 

10.3

Indien de Opdrachtgever ondanks ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die uit de met HR Customs gesloten overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden voortvloeit, verkeert Opdrachtgever in verzuim en heeft HR Customs het recht te harer keuze, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, onverminderd het recht van HR Customs op betaling van de overeengekomen koopsom vergoeding en/of volledige schade (waaronder begrepen de overeengekomen vergoeding bij duurovereenkomsten tot de einddatum van de overeengekomen duur) alsmede de gederfde winst. In al deze gevallen is elke vordering, welke HR Customs op de Opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. 

 

10.4

In geval van beslaglegging ten laste of onder Opdrachtgever, (het aanvragen van) faillissement of surseance van betaling, onder curatelenstelling danwel Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, alsmede van  stillegging of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, of (lopende een huur-, of onderhoudscontract) van de bedrijfsactiviteiten verplaatst buiten Nederland, verkeert Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. 

 

10.5 

Voor zover ondanks ingebrekestelling sprake is van een toerekenbare tekortkoming in een nakoming van de overeenkomst van de zijde van HR Customs en de Opdrachtgever reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan de overeenkomst door de Opdrachtgever slechts worden ontbonden voor het niet-uitgevoerde deel van de overeenkomst. De overeengekomen vergoeding voor werkzaamheden die voor de ontbinding zijn verricht, blijft onverminderd door de Opdrachtgever verschuldigd. 

 

HR Customs zal bij ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

 

Artikel 11 – Reclame 

 

11.1 

De Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever daarvan direct bij levering op de vrachtbrief gemotiveerd opgave te doen. Overige gebreken aan producten moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen acht dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan HR Customs worden gemeld. Opdrachtgever is verplicht de resultaten van service en onderhoud diensten terstond na verrichting te controleren en gebreken daaraan dienen  binnen acht dagen schriftelijk en gemotiveerd aan HR Customs te worden gemeld. 

 

 

11.2

Bij gebreke daarvan worden de producten en diensten geacht in deugdelijke staat te zijn ontvangen en aanvaard, en is reclame niet meer mogelijk.  

 

11.3 

Reclame geeft de Opdrachtgever geen recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming daarvan op te schorten. 

 

11.4 

In het geval dat HR Customs van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft zij het recht om naar haar keuze het factuurbedrag met een evenredig gedeelte te crediteren, dan wel de overeenkomst ter zake geheel of gedeeltelijk opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Opdrachtgever om aan HR Customs op haar verzoek niet deugdelijk geleverde producten franco te retourneren. 

 

11.5 

Op HR Customs rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien en zolang de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen jegens HR Customs (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan. 

 

11.6

Geen reclame kan worden behandeld, indien de producten, of de producten of installaties waaraan diensten zijn verricht, niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering of de verrichting van die diensten, en/of daaraan door anderen dan HR Customs verrichtingen hebben plaatsgevonden 

 

 

 

Artikel 12 – Garantie 

 

12.1

HR Customs geeft (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) geen garantie op beoogde resultaten, betreffende de door haar geleverde apparatuur of door haar verrichte werkzaamheden. Indien de producten door HR Customs van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing en is iedere garantieverplichting van HR Customs jegens Opdrachtgever in ieder geval beperkt tot de daarin verleende garanties. HR Customs zal de Opdrachtgever des verzocht informeren over de van toepassing zijnde garantiebepalingen. 

 

12.2

Gedurende een periode van twaalf maanden na levering zal HR Customs zich naar beste vermogen inspannen om eventuele gebreken aan de producten, met uitzondering van software ten aanzien waarvan Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 heeft gereclameerd, te herstellen. HR Customs is uit dien hoofde, onverminderd het in artikel 12 bepaalde, nimmer tot meer gehouden dan tot kosteloos herstel van een gebrek of vervanging van het product of een onderdeel daarvan, dan wel herhaling van de onderhoudsverrichting, een en ander ter beoordeling van HR Customs. 

 

12.3 

Deze garantie is niet van toepassing, indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de producten of installaties door anderen dan HR Customs zijn gewijzigd of worden onderhouden. 

 

 

Artikel 13 – Vrijwaring 

 

13.1

Opdrachtgever vrijwaart HR Customs voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze in verband met de door HR Customs geleverde producten geleden of te lijden schade. Deze bepaling ziet onder meer op schade die is veroorzaakt door ondergeschikten van HR Customs in verband met werkzaamheden die HR Customs op verzoek van de Opdrachtgever bij een derde, die de door HR Customs aan de Opdrachtgever geleverde producten van de Opdrachtgever heeft gekocht, verricht met betrekking tot de geleverde producten. 

 

 

 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

 

14.1

Aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever of derden betreffende een door HR Customs uitgebrachte offerte of een door HR Customs gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot de HR Customs vennootschap waarmee Opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan; hoofdelijke of medeaansprakelijkheid van overige tot de HR Customs groep behorende vennootschappen of personen is uitgesloten

 

14.2

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij HR Customs heeft gemeld. 

 

14.3 

HR Customs is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade, tenzij deze het direct en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van HR Customs de door de Opdrachtgever doorberekende schade mag nooit meer bedragen dan de vooraf afgesproken order zoals vermeld in artikel 2.5.

 

14.4 

HR Customs is in geen geval aansprakelijk voor: 

–      indirecte of gevolgschade van de Opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten en schade welke verband houdt met het niet of niet naar behoren functioneren van de apparatuur, bedrijfsschade dan wel schade als gevolg van het verloren gaan en/of beschadigen van gegevens en/of bestanden), door welke oorzaak ook ontstaan. De Opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren; 

–      de functionele geschiktheid van de door de Opdrachtgever voorgeschreven materialen, ontwerpen en andere zaken; 

–      schade als gevolg van door of van de zijde van de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst onjuist of onvolledig gegeven informatie respectievelijk door de Opdrachtgever verstrekte instructies;

–      schade veroorzaakt door een (gedetacheerde) werknemer dan wel ingeschakelde derde.

De Opdrachtgever vrijwaart HR Customs volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van door dezen te lijden schade uit welke oorzaak dan ook.

 

14.5 

Door HR Customs in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgave omtrent maten, gewichten, materialen alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten, aanbiedingen en/of orderbevestigingen en/of reclamemateriaal worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt HR Customs op generlei wijze enige aansprakelijkheid. 

 

14.6

In het geval dat HR Customs aansprakelijk is, is de omvang van de schadevergoeding in alle gevallen steeds beperkt tot 50% van de op grond van de overeenkomst door HR Customs aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen (excl. BTW) over een periode van maximaal drie maanden voorafgaande aan het intreden van het verzuim van HR Customs. De factuurbedragen worden voor de berekening van de maximaal verschuldigde bedragen verminderd met de door HR Customs verleende crediteringen. 

 

14.7 

Voor directe letsel- en zaakschade veroorzaakt door haar ondergeschikten in het kader van hun taakuitoefening, aanvaardt HR Customs uitsluitend aansprakelijkheid, indien en voor zover de door HR Customs afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. HR Customs houdt een aansprakelijkheidsverzekering aan tot een maximum bedrag van /u20ac ***,**= per schadeveroorzaakte gebeurtenis. Voor zaakschade veroorzaakt door brand of ontploffing geldt een maximum bedrag van /u20ac **,= per aanspraak.

 

 

 

 

 

Artikel 15 – Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) 

 

15.1 

Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat HR Custom wegens buitengewone omstandigheden zoals abnormaal hoog ziekteverzuim, stakingen, arbeidsconflicten, bedrijfsbezettingen, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en materialen, in gebreke blijven van leveranciers door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, oorlog, im- of exportbelemmeringen en tariefverhogingen evenals andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop HR Customs redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, niet in staat is de overeenkomst in overeenstemming met de gemaakte afspraken uit te voeren. 

 

15.2 

In geval van overmacht is HR Customs gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat HR Customs tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Opdrachtgever gehouden is. 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 /u2013 ONDERHOUDS- EN HUURCONTRACTEN 

 

Artikel 16 – Onderhoudscontracten 

 

16.1 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is HR Customs verplicht de in de overeenkomst omschreven apparatuur bij Opdrachtgever correctief en/of preventief te onderhouden.  

Preventief onderhoud wordt door HR Customs gedurende haar normale werktijd van 08:00 uur tot 17:00 uur  van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) uitgevoerd (met dien verstande dat werkzaamheden die een aanvang hebben genomen binnen genoemde normale werktijden na kantoortijd kunnen worden gecontinueerd) 

Correctief onderhoud wordt door HR Customs uitgevoerd binnen de overeengekomen responsetijd. 

 

16.2 

Vervanging van onderdelen geschiedt, indien dit naar het oordeel van HR Customs noodzakelijk is om de apparatuur in goede bedrijfsconditie te houden; de te vervangen onderdelen worden door HR Customs geleverd tenzij schriftelijk besproken met de Opdrachtgever

 

16.3 

Wanneer naar het oordeel van HR Customs het onderhoud van de apparatuur bij de Opdrachtgever niet of niet doelmatig kan worden uitgevoerd, heeft HR Customs het recht te verlangen dat dit wordt uitgevoerd in haar servicecentra en dat de apparatuur franco  daarheen wordt vervoerd.

 

16.4

Het onderhoud omvat het eventueel zorg dragen voor het aanbieden van huurapparatuur tegen een vooraf bepaalde prijsconditie voor de periode dat de apparatuur zich voor herstelwerkzaamheden/onderhoudswerkzaamheden in de servicecentra van HR Customs bevindt. De beschikbaarheid van huurapparatuur kan door HR Customs niet worden gegarandeerd. 

 

16.5

De Opdrachtgever zal HR Customs onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur hiervan in kennis stellen, onder opgave van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de opgetreden storing door een ter zake kundig werknemer van de Opdrachtgever. 

 

16.6

In de overeengekomen onderhoudsprijs zijn niet begrepen: 

–      vervanging van verbruiksartikelen en gebruikersonderhoud zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing;

–      vervanging van onderdelen en onderhoudsdiensten noodzakelijk om schade aan de apparatuur te herstellen, veroorzaakt door niet toegestane pogingen tot herstel c.q. onderhoud door, niet door HR Customs met de uitvoering van de overeenkomst belaste, derden of de Opdrachtgever;

–      het herstellen van schade aan apparatuur, die is ontstaan doordat deze niet is gebruikt of geplaatst in overeenstemming met door de betreffende fabrikant gestelde voorwaarden en omgevingscondities;

–      de modificaties en updates;

–      de verplaatsing, verhuizing, herinstallatie of werkzaamheden ten gevolge hiervan;

–      het herstellen van systeemsoftware en gebruikersprogrammatuur ten gevolge van een hardwarestoring;

–      andere dan in de overeenkomst omschreven onderhoudswerkzaamheden;

–      vervanging van onderdelen en onderhoudswerkzaamheden welke voortvloeien uit hetzij onoordeelkundig of overmatig gebruik van de apparatuur, dan wel van buitenkomende oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, calamiteiten als brand, inbraak, vernieling, overstroming, fouten in de communicatielijnen of in de spanningsvoorziening, blikseminslag, koppelingen met c.q. gebruikmaking van de apparatuur welke niet onder de overeenkomst valt;

–      vervanging van onderdelen en onderhoudswerkzaamheden indien de apparatuur of een gedeelte daarvan wegens slijtage na oordeel van HR Customs niet meer op een verantwoorde wijze in goedwerkende staat kan worden gehouden en/of gebracht;

–      vervanging van apparatuur en installaties of onderdelen daarvan , noodzakelijk door dat de benodigde onderdelen van de bestaande apparatuur niet meer leverbaar zijn. 

 

Indien tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat een situatie als hiervoor omschreven zich voordoet, zullen de kosten daarvan Opdrachtgever apart in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven van HR Customs en is HR Customs niet verplicht de werkzaamheden te voltooien. (Voor meer informatie wordt er verwezen naar Hoofdstuk 1, Artikel 5)

 

Artikel 17  /u2013 Buitengebruikstelling

 

17.1

Bij technische problemen, behoudt HR Customs zich het recht voor om de toegang tot (onderdelen van) haar dienst(en) en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van HR Customs nodig is, zonder dat de Opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.

 

17.2

HR Customs heeft het recht om in het kader van service, onderhoud en beveiliging van het product / de service, de toegang tot (de onderdelen van) de hardware (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit in de opvatting van HR Customs of in verband met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden nodig is. HR Customs zal zo mogelijk de Opdrachtgever tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen. 

 

Artikel 18 – Huurovereenkomsten 

 

18.1

Opdrachtgever is gehouden terstond bij ontvangst, het gehuurde te inspecteren en gebreken schriftelijk te melden aan HR Customs, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever is gehouden het gehuurde bij einde van de huurovereenkomst in goede staat aan HR Customs te retourneren. HR Customs zal  het gehuurde alsdan inspecteren en geconstateerde gebreken schriftelijk aan Opdrachtgever melden.

 

18.2

Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde eigenlijk en oordeelkundig, strikt overeenkomstig de overeengekomen bestemming en de gebruiksvoorschriften te gebruiken. Onderhoud van het gehuurde gedurende de huurperiode is volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

18.3

Opdrachtgever verschaft op eerste verzoek van HR Customs toegang de plaatsen waar het gehuurde zich bevindt.

 

 

18.4 

Opdrachtgever gebruikt de gehuurde apparatuur uitsluitend in de uitoefening van zijn eigen bedrijf en brengt deze apparatuur niet buiten Nederland zonder schriftelijke toestemming van HR Customs. 

 

18.5 

Het is Opdrachtgever verboden om het gehuurde te vervreemden, bezwaren of verhuren, of dit af te staan of in gebruik te geven aan een derde. 

 

18.6

Indien Opdrachtgever de huurperiode wil verlengen, dient hij minimaal twee werkdagen voor het verstrijken van de overeengekomen huurperiode een schriftelijk verzoek in te dienen tot verlenging van de huurperiode. Indien de apparatuur reeds is gereserveerd voor een volgende huurder, zal in overleg een alternatief kunnen worden geboden. HR Customs is niet verplicht de huurtermijn te verlengen. 

 

18.7

Indien HR Customs de overeenkomst op grond van artikel 11.3 ontbindt, is huurder onmiddellijk aan HR Customs verschuldigd de vervallen en nog niet betaalde huurtermijnen alsmede betaling van een direct opeisbare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de overeenkomst. 

 

18.8

In geval van schade, verlies of tenietgaan van het gehuurde stelt Opdrachtgever HR Customs onverwijld schriftelijk op de hoogte. Indien sprake is van herstelbare schade dient Opdrachtgever die schade voor eigen rekening deugdelijk en vakbekwaam te (laten) herstellen. Indien sprake is van onherstelbare schade aan of algeheel verlies of algeheel tenietgaan van de zaken, eindigt de overeenkomst van rechtswege.

 

18.9

Opdrachtgever is jegens HR Customs aansprakelijk voor alle schade aan, of door diefstal, verlies of tenietgaan van het gehuurde. In geval van diefstal, verlies of tenietgaan is Opdrachtgever een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd welke ter hoogte van de waarde van het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van HR Customs op vergoeding van overigens door haar geleden  schade. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door gebruik door Opdrachtgever van het gehuurde. Opdrachtgever verzekert en houdt verzekerd het gehuurde tegen voornoemde risico’s en zal op eerste verzoek van HR Customs inzage in de polissen van betreffende verzekering(en) verschaffen. 

 

 

HOOFDSTUK 4 – SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 19 – Vervanging nietige bepalingen en wijziging van bepalingen 

 

19.1 

HR Customs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend zal gelden voor aanbiedingen en overeenkomsten die na de ingangsdatum van de wijziging tot stand komen. 

 

 

 

19.2 

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HR Customs en Opdrachtgever in onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Voorts zal bij eventuele geschillen over niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden geregelde gevallen, aansluiting worden gezocht bij doel en strekking van de overige bepalingen. 

 

19.3 

 

Wijzigingen, aanvullingen en bijlagen van c.q. op c.q. bij de overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. Het gewijzigde en/of aangevulde vormt hierna een onverbrekelijk deel van de overeenkomst. 

 

 

 

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen 

 

20.1 

De overeenkomsten tussen HR Customs en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 

 

20.2 

Alle geschillen welke tussen HR Customs en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door hen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen door de bevoegde rechten.